Så här hanterar vi dina personuppgifter

På Svensk Kraftmäkling AB arbetar vi för att säkerställa att din personliga integritet skyddas i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Vi har därför en policy som fastställer hur dina personuppgifter behandlas och skyddas. Denna integritetspolicy gäller våra kunder, leverantörer och övriga användare av våra tjänster. Du är välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor.

Vem ansvarar för dina personuppgifter?

Svensk Kraftmäkling AB (556518-5245), Sturegatan 50, 114 36 Stockholm ("SKM") är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling hanteras på ett korrekt sätt och sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Varför behandlar vi personuppgifter

Det vanligaste ändamålet som vi behandlar dina personuppgifter för, är för att dokumentera, administrera och fullgöra avtal. Vi behöver samla in personuppgifter för det här ändamålet för att vi ska kunna ingå avtal och utföra våra tjänster.

Vi behöver också behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter enligt lag, annan författning eller myndighetsbeslut. Det kan till exempel vara

  • för att uppfylla kraven enligt bokföringslagstiftning
  • för att uppfylla kraven enligt penningtvättslagstiftning
  • för att kontrollera personuppgifter mot sanktionslistor, som vi enligt lag eller myndighetsbeslut är skyldiga att tillämpa
  • för att uppfylla lagstiftning som har att göra med värdepappersrörelse.

Skydd av personuppgifter

SKM vidtar de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs enligt lag för att se till att personuppgifter inte manipuleras, går förlorade eller förstörs eller att obehöriga personer kommer åt dem. SKMs säkerhetsrutiner förändras ständigt i takt med den tekniska utvecklingen.

SKM lagrar alla personuppgifter som samlas in inom EU och EES. Vi lämnar inte ut personuppgifter till tredje part, förutom i situationer då detta är ett krav som följer av en lagstadgad skyldighet eller för att fullfölja våra åtagande mot våra kunder.

När man lämnar sina personuppgifter till SKM ger du medgivande till SKM att registrera och lagra köp av tjänster samt behandla de angivna uppgifterna för ovan nämnda ändamål.

Rättigheter

Personer har rätt att begära tillgång till sina personuppgifter och få information om bland annat om vilka personuppgifter som finns lagrade hos SKM, ändamålen med behandlingen av dessa personuppgifter. Man kan kontakta vår kundtjänst på adressen nedan och begära att få informationen skickad per post eller e-post. För att värna om säkerheten skickas denna information endast till folkbokföringsadress eller angiven e-post i vår kunddatabas.

Om man anser att de personuppgifter som SKM har behandlat är felaktiga eller har behandlats i strid med tillämplig lagstiftning har man rätt att begära att dessa personuppgifter rättas, blockeras eller tas bort. Detta kan man göra genom att kontakta vår kundtjänst. SKM är i vissa fall skyldig att enligt lag behandla dina personuppgifter trots att man begärt att dessa ska tas bort.

Kontaktuppgifter

Adress:
Svensk Kraftmäkling AB
Sturegatan 50
114 36 Stockholm

E-post:

När det gäller hantering av personuppgifter kan man även vända sig till Integritetsskyddsmyndigheten, som är tillsynsmyndighet för denna hantering. www.imy.se.